بيوگرافی

 

 

شهرداران تبريز از اول تا حال

 

سردار همايون والی  قاسم                       1287

حاج سيد الغفار (ناظم العداله)

حاج سيف

شرف الدوله

اسماعیل اعظم افخم الملک

حمید میرزا

یاور سردار منضم

احمد خان مشایخی

احمدی

نيساری

صدق السلطان

نصراله فیلسوف زاه

حاج کاظم العداله

محمد علی خان تربیت

جلا لدين کيهان

حسینقلی جلیلی(ارفع الملک)

علامیر میر مصطفی

محمود خان غفاری

مرتضی امین

ابوالقاسم جهانگیری

عبدالحمید حکیمی

محمد هادی

عبدالله سررشته دار

حاج ميرزا آقا بلوری

علی اصغر خان اعتصام

اسماعیل خان بهادری

غلامرضا الهامی

اقبال آذر(اقبال السلطان)

آتش بیات ماکو

عبدالله رحیمی

هدایت الله کلانتری

سعید سراج مير(ذکاءالدوله)

فتح الله موثق

عبدالحسین وجدانی

بشير فرهمند

صفائی

محمود روحانی

علینقی مولوی

مجید نسرین پور

سید علی پیشداد

سید مهدی نبوی

دکتر جهانشاهی

محسن فروزان

قوام شيرای

جاويدان

سعید مجتهدی

لطفعلی قوامی

سرهنگ حسین وخشوری     1340

سرتیب حسنقلی وکیل           1343

ابوالفضل اديب                    1344

پيشداد                            1345

مصطفی امیر پناه              1346

محمد علی ظهیر                1347

عبدالعلی شاهید                  1350

سرتیپ جواد مصر             1352

حسن اسکندری                 1353

حمید وارسته                     1354

شهردارن در جمهوری اسلامی

 

حسن شهیدی                      1358

مجید اقتصاد خواه                1358

محمد صادق پشمینه             1359

اسماعیل قدری                   1361

میر ولی موسوی                 1362

محسن عزتی                      1363

میر طاهرموسوی               1365

فریدون درویش زاده            1372

محمد اشرف نیا                 1376

عباداله فتح الهی                1378