دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

داود بنی نصرت

 

      محل و سال تولد:

تبريز  1341   شمسی

 

      محل سکونت فعلی:

تبريز

 

      عرصه فعاليت:

کشتی

 

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

 

 

داود بنی نصرت در سال 1341 در تبريز متولد شد و از سال 59 تحت نظر پرويز مسگری و شادروان رحيم پشم فروش تمرينات خود را آغاز نمود. داود بنی نصرت به مدت 6 سال در تيم ملی کشتی گرفت ولی بهترين درخشش ايشان مربوط به مسابقات قهرمانی کارگران در ايتاليا در سال 90 ميلادی و مقام قهرمانی در وزن 82 کيلوگرم جام قاعدالعظم پاکستان و همچنين دو سال مداوم (70 – 69) پهلوان وزن 82 کيلوگرم می باشد.

 

 

 

 

برگشت به ليست