دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

دكتر تاج زمان دانش

      محل و سال تولد:

تبريز      شمسی

      محل سکونت فعلی:

 

      عرصه فعاليت:

حقوق و علوم سياسی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

دكتر تاج زمان دانش در تبريز متولد شد. وي پس از اتمام دوره متوسطه  در تبر يز ليسانس خود را در رشته حقوق از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اخذ و براي ادامه تحصيل به اروپا رفت. در سال 1962 از دانشكده علوم جنائي اكس أن پروانس فرانسه موفق به اخذ دكتري علوم جنائي و سپس در سال 1965 از دانشكده حقوق دانشگاه نوشاتل سويس دكتراي حقوق جزا اخذ نمود.

در سال 1345 پس از مراجعت به ايران به عنوان استاد كيفرشناسي و علم زندانها در دانشگاه پليس فعاليت علمي خود را أغاز و سپس از سال 1347 به تدريس بزهكاري اطفال در دانشكده حقوق و علوم سياسي مشغول شد.

دكتر دانش اولين أئين نامه علمي زندانها را در 348 ماده تهيه نمود. همچنين در سال 1346 اولين دادگاه اطفال در تهران با پيگيري ايشان افتتاح شد.

ايشان به عنوان كانديداي جمهوري اسلامي ايران در دادگاه جنائي صربها به سازمان ملل معرفي گرديد.

دكتر تاج زمان دانش در اكثر كنگره ها و مجامع بين المللي در رشته حقوق جزا و جرم شناسي و علم زندانها شركت و سخنرانيهاي متعددي ايراد نموده اند. ايشان هم اكنون عضو مجمع بين المللي قضات جوانان, عضو مجمع بين المللي حقوق تطبيقي و عضو مجمع بين المللي حمايت از اطفال وابسته به سازمان ملل مي باشند.

  آثار و تاليفات:

   كتاب:

        1-     تهيه طرح اولين أئين نامه علمي زندانها در ايران, 1347 (با مختصر تغيير هنوز اجرا مي شود)

        2-     كيفر شناسي, انتشارات موسسه مولف, چاپ اول 1351

        3-     دادرسي اطفال در حقوق تطبيقي (ايران, فرانسه, بلژيك, سوئيس و شوروي سابق), انتشارات موسسه مولف, چاپ اول    1352

        4-     اصول علوم زندانها (طرز اجراي مجازاتها و اقدامات تاميني در ايران و سوئيس), انتشارات مولف, چاپ اول 1353

        5-     كيفرشناسي و حقوق زندانيان طرز اجراي مجازاتها و اقدامات تاميني, انتشارات مولف, چاپ اول 1355

        6-     اطفال و جوانان بزهكار, انتشارات رسا, چاپ سوم, 1374

        7-     حقوق زندانيان و علوم زندانها در ايران و فرانسه, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ سوم, 1376

        8-     دادرسي اطفال و جوانان بزهكار در حقوق تطبيقي (ايران, فرانسه, ايتاليا, ژاپن و سوئيس), انتشارات ميزان, چاپ اول  1378

        9-     مجرم كيست, جرم شناسي چيست, انتشارات كيهان, چاپ نهم, 1380

       10-   معتاد كيست , مواد مخدر چيست, انتشارات كيهان, چاپ اول 1379

(در تجديد چاپ هر كتاب اصلاحات كامل به عمل امده است)

   مقاله:     

        1-     قاضي ناظر اجراي مجازات در فرانسه, نشريه دانشكده حقوق , 1350, شماره 7

        2-     قيوميت كيفري (تبعيد) در فرانسه, نشريه دانشكده حقوق, 1351, شماره 9

        3-     اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي, نشريه دانشكده حقوق, 1351, شماره 9

        4-     تشكيلات و سازمان زندانهاي فرانسه, نشريه دانشكده حقوق, 1352, شماره 13

        5-     Leplacment Familialil en France , نشريه دانشكده حقوق, 1352, شماره 14

        6-     كانون تربيت با كارايكشا (شوروي), نشريه دانشكده حقوق, 1354, شماره 17

        7-     دادگاههاي حمايت خانواده در ژاپن, نشريه دانشكده حقوق, 1354, شماره 18

        8-     كيفر در حقوق جزاي شوروي, نشريه دانشكده حقوق, 1355, شماره 19

        9-     سير تحول قانون حمايت خانواده در بلژيك, نشريه دانشكده حقوق, 1356, شماره 20

       10-   سازمان تربيت با مراقبت در فرانسه, مهنامه شهرباني, شماره 491

       11-  مجموعه قانون كيفري اجرائي لهستاني, نشريه دانشكده حقوق, 1340, شماره 22

       12-   طرز اجراي مجازات حبس و اقدامات تاميني سالب آزادي در سوئد و ايتاليا, نشريه دانشكده حقوق, 1366, شماره 22

       13-   Le tribunal pour enfants de linquants enira. revue internationale de eriminologel etpolice teehnique, 1975, N-4

       14-  Le centred edueation au travail de chezel hessah rvue Internationle de criminology etpolice techniq 1976-N3

        15-   اطفال و جوانان بزهكار در حالت خطرناك در برزيل, نشريه دانشكده حقوق, 1376, شماره 36

گرايش تخصصي:

    كارشناسي: جرم شناسي- بزه كاري اطفال 1 و 2 – كيفرشناسي و علم زندانها

                كارشناسي ارشد:  دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي

               دكترا: دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي

*       

 

 

برگشت به ليست