دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

بهرام ديلفانيان

      محل و سال تولد:

تبريز 1322   شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

صنعت برق

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بهرام ديلفانيان

متولد سال ١٣٢٢ در تبريز داراى مدرك فوق ليسانس مهندسى برق از دانشكده فنى تهران و داراى سوابق تجربى ذيل است:

در صنعت نفت :

- رئيس واحد توليد برق، كشيك ارشد، رئيس واحدهاى آب و برق و بخار پتروشيمى شيراز ١٣٤٧ تا ١٣٥٥
- رئيس پروژه يوتيليتى، رئيس يوتيلتى پتروشيمى شيراز، رئيس يوتيليتى مجتمع پتروشيمى شيراز (قديم و جديد) ١٣٥٥ تا ١٣٦٤
- رئيس پروژه يوتيلتى طرح پتروشيمى اصفهان، رئيس نظارت ساختمان و نصب پتروشيمى اصفهان ١٣٦٤ تا ١٣٧١
- رئيس كل امور نظارت و مهندسى، رئيس گروه متخصصين، مدير ساختمان و مديريت توسعه پتروشيمى ١٣٧١ تا ١٣٧٨
- مديرعامل و رئيس هيئت مديره پتروشيمى شهيد تندگويان ١٣٧٨ تا كنون

و هم اكنون مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت پتروشيمى شهيد تندگويان ميباشند.

برگرفته ازسايت:

www.ioc.org

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست