دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

پرويز جبه دار مارالانی

      سال ومحل تولد:

  تبريز  1320

      محل سکونت فعلی:

تهران

      عرصه فعاليت:

علوم

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی: متولد 1320 ، تبريز

تحصيلات ابتدايي و متوسطه، تبريز 1338-1326

تحصيلات دانشگاهي

مهندس الكترومكانيك با تخصص برق، دانشكده فني، دانشگاه تهران 1342

فوق ليسانس مهندسي برق با تخصص كنترل ، دانشگاه كاليفرنيا بركلي 1345

پژوهشگر مركز تحقيقات بِل امريكا 49-1348

آغاز فعاليت آموزشي و پژوهشي در دانشكده فني دانشگاه تهران 1349

استاد ممتاز دانشگاه تهران مهرماه 1371

استاد نمونه دانشكده فني دانشگاه تهران 1373

عضو فرهنگستان علوم ايران از سال 1371 تاكنون

رئيس شاخه مهندسي برق فرهنگستان علوم ايران از سال 1371 تاكنون

سرپرست كميته علمي رشيته مهندسي برق، المپياد علمي دانشجويي كشور از سال 1374 تاكنون

عضو شوراي انتشارات دانشگاه تهران از سال 1365 تاكنون

عضو كميته مهندسي برق شورايعالي برنامه ريزي از سال 1366 تا 1379

عضو هيات مديره انجمن مهندسان برق و الكترونيك ايران 79-1378

عضو شورايعالي كانون فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران 1378-1370

انتشار بيش از 60 مقاله علمي در مجلات و كنفرانس هاي داخلي و خارجي

*       

 

 

برگشت به ليست