دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

بهزاد کريمی

سال ومحل تولد:

تبريز1326 شمسی

محل سکونت فعلی:

هلند

عرصه فعاليت:

سياست

امکان ارتباط:

karim339@planet.nt

 

 

 

 

بيوگرافی:

بهزاد کريمی در تاريخ 17 شهريور 1326 دريک خانواده کارمندی پر اولاد بعنوان فرزند چهارم اين خانواده درمحله چای کنار شهر تبريز به دنيا آمد.تحصيلات خود را در کودکستان پرورش، دبستان مصدق(جهانشاه بعدی) و دبيرستان فردوسی به پايان رساند و درمهر ماه 1345 وارد دانشکده فنی دانشکاه تبريز شد.

در سالهای 1343 بود که، به مسائل سياسی تمايل پيدا کرد وروحيه مخالفت و انتقاد نسبت به رژيم پهلوی حاکم يافت.با ورود به دانشگاه اين روحيه سمت گيری ايدئولوژيک مارکسيستی به خود گرفت و مطالعات تا آن زمان وی در عرصه مسايل اجتماعی و ادبی و نيز نقدهای سياسی و اجتماعی!در جهت مطالعات آثار ادبيات چپ سوق پيدا کرد.بر همين زمينه! در اعتصاب بزرگ بهار سال 1346 دانشگاه تبريز، فعالانه شرکت نمود و در جريان اين اعتصاب! مناسبات محفلی نزديکتری با تنی چند از هم دانشکده ايی های مارکسيست خود برقرار کرد.اصلی ترين رابطه وی با آشنای ديرين خانوادگی اش!بهروز ارمغانی بود که دو سال از او بزرکتر بود و نقش عمده ای در بارآوری سياسی و ایدئولوژيک وی داشت.

در تابستان سال 1347 ! همراه گروه بزرگی از دانشجويان فعال بخاطر نقش آفرينی اشان در جنبش دانشجويی آن زمان دانشگاه تبريز، دستگير شد وپس از گذراندن سه ماه بازداشتی زندان در ساواک و زندان قديم شهربانی! از ادامه تحصيل به مدت دو سال محروم و به سربازی اعزام شد. دو سال سربازی وی که به عنوان سپاهی دانش طی گرديد،درپادگان سراب و دهات شهر کردنشين بانه کردستان گذشت.

در طول همين زمان بود که بر اساس فکر رايج آن زمان يعنی تشگيل گروههای مخفی مستقل برای ايجاد حزب طبقه کارگر! همراه بهروز ارمغانی، بهروزخليق و ابراهيم خليق! گروه مستقلی را تشگيل می دهند. اين گروه از طريق افراد خود مجموعه بزرگی ازفعلان مارکسيست جوان آن دوره را عمدتا در محدوده تبريزو آذربايجان گرد می آورد. اين گروه با ديگر فعالانی که آنها نيز عمدتا در حال کار مخفی در چارچوب محافل گروههای مستقل خود بودند، دارای ارتباطات گسترده بود. از جمله ارتباطات تنگاتنگ با هسته هايی در تبريز، گيلان و تهران، که بعدا بعنوان اندامهای سازمان های چريکهای فدايی خلق در آمدند.

با برگشت مجدد به دانشگاه درمهر 1349! او ديگرتنها بطور صوری در دانشگاه بود وهمه توان وی صرف کار سياسی و سازمانگرانه مخفی می شود. در مقطع! گروه از فعاليت سياسی و تدارکاتی برای حزب طبقه کارگر! به ضرورت مبارزه قهرآميز اعتقاد پيدا می کند.

در بهار سال 1350! دو نفر از اعضای اصلی گروه . تعدادی از افراد زير آن در ارتباطات مختلف دستگير و محکوم می شوند. ولی گروه لو نمی رود و به فعاليت خود ادامه می دهد و رابطه ارگانيک با سازمان اصلی چريکهای فدايی خلق پيدا می کند.

در مهر ماه 1350! بهزاد کريمی در جريان مبارزه عليه برگزاری جشن های 2500 ساله شاهنشاهی، همراه تنی چند از ياران خودبه تهيه اعلاميه های مسلسل (نشريه گونه ) تحت "عنوان مردم چهره شاه خود را بشناسيد"، دست می زند و آنها را طی ده شماره در چندين نقطه کشور و بحصوص در تبريز دردانشکاه! دبيرستانها! کارخانه های سنعتی نوپا! محلات و بازار پخش می کند. درآخرين لحظات اين پروژۀ سياسی، ترسط شمربانی دستگيرو تحت شگنجه های بسيار شديد شهربانی و ساواک قرار می گيرد. در دادگاه نظامی به دو سال زندان محکوم می شود، و پس از گذراندن دوران محکوميت در پائيز1352 از زندان تبريز آزاد می شود.

چند ماه پس از آزادی از زندان درست در آستانه مخفی شدن و ورود به درون تشگيلات سازمان چريکهای فداژی خلق،مجددا دستگيرمی شود، بی آنکه رابطه مشخص او با سازمان لو برود.

در آستانه انقلاب بهمن 1357! از زندان آزاد و بلافاصله در جريان "عضوگيری ويژه" وارد ترکيب سازمان می شود و در بخش سياسی سازمان فعاليت را از سر می گيرد.

در بهار سال 1358 با انتخاب کميته مرگزی جديد سازمان چريکهای فدايی خلق! به عنوهن عضو اصلی کميته مرگزی انتخاب می شود و تا اول فروردين 1362 که از کشور خارج می شود، در امور سارماندهی، ترويج، مسايل ملی، نشريه کار و بخش سياسی سازمان مسئوليت بر عهده می گيرد.

در سال 1358، با نامزداش خانم سهيلا گلشاهی که از فعلان قديمی چريکهای فدايی خلق بوده است وشش سال بنا به شرايط مبارزه دوراز هم بودند، ازدواج می کند و اينک دارای يک فرزند پسر هستند.

از فروردين 1362 تا فروردين 1363! يک سال را در شوروی می گذراند و آنگاه به مدت پنج سال بعنوان مسئول راديو زحمتکشان مردم ايران! درافغانستان مستقر می شود. درزمستان 1368، به اروپا مهاجرت می کند و اينک که در اواخر زمستان 1383 هستيم در کشور هلند همراه همسر و فرزندشان بسر می برند.

بهزاد کريمی با حدود چهل سال کار سياسی و سازمانگرانه، چهره شاخص و بوثره در جنبش چپ و دموکراتيک ايران است. ازاو مقالات و مصاحبه های پرشماری در عرصه های مختلف سياسی و فکری وجود دارد. وی در حال حاضر مسئول هئيت سياسی- اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) است. بايد گفت که وی از معدود روشنفکران مبارزدهه چهل شهر تبريز و آذربايجان است که زنده مانده و همچنان به فعاليت سياسی خود برای دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق خلق ها در ايران به مبارزه ادامه می دهد.

 

 

.

 

آثار: (لطفا روی عنوانها کليک کنيد.)

 

*      مروری خاطره وار بر جنبش دانشجوئی دانشگاه تبريز در دهه چهل

*           پاسخی کوتاه به پاره ای مندرجات مقاله "جنبش آذربایجان، راه حل دموکراتیک یا راه حل قومی ارضی"

*           دو پايه مشي سياسي دولت بوش تسلط بر منابع نفتي و تكيه بر قدرت نظامي است

 

 

 

برگشت به ليست