دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی:

محمد  کی نژاد

سال ومحل تولد:

  تبريز

 محل سکونت فعلی:

ايران

 عرصه فعاليت:

علوم زيستی

 امکان ارتباط:

ir.ac.kaynejad@honar.a.m

 

 

 

 

بيوگرافی:

تحصيلات

 دكتری مهندسی محيط زيست از دانشگاه پاريس VI، سال ١٣٥٤ 

 كارشناسی ارشد انرژی آلودگی از دانشگاه پاريس VII، سال ١٣٥٣ 

 كارشناسی ارشد هواشناسی ديناميك از دانشگاه پاريس VI، سال ١٣٥٢ 

 كارشناسی مهندسی محيط زيست از دانشگاه تبريز سال ١٣٥١ 

  سوابق شغلی

 دانشيار دانشگاه تبريز از ١٣٨٠ تاكنون؛ 

 استاندار همدان از ١٣٥٩ تا ١٣٦١  

 مشاور علمی در زمينه‌ی هواشناسی و هيدرولوژی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اهواز از ١٣٦٢ تا ١٣٦٨  

 بنيانگذار و رييس دانشگاه صنعتی سهند تبريز از ١٣٦٨ تا ١٣٨٠  

 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از ١٣٧٥ تا به حال  

 دبير شورای عالی انقلاب فرهنگی از ١٣٧٥ تا به حال  

 بنيانگذار و رييس دانشگاه هنر اسلامی تبريز از ١٣٨٠ تا به حال  

 مشاور علمی سازمان هواشناسی كشور، به مدت ٨ سال. 

  عضويت‌ در مجامع‌ علمي‌ و هنري

 عضو پيوسته‌ی فرهنگستان هنر  

 عضو انجمن منطقه‌ای ٢ (گروه كاری آسيا) در سازمان جهانی هواشناشی، پكن، به مدت ٤ سال.  

  آثار

 الف ـ تاليفات و ترجمه ها 

 مهندسی محيط زيست جلد اول (آلودگی آب)، انتشارات دانشگاه سهند؛ 

 مهندسی محيط زيست جلد دوم (آلودگی هوا)، انتشارات دانشگاه سهند؛ 

 هيدروليك در مهندسی عمران و محيط زيست، انتشارات دانشگاه سهند؛  

 سيستمهای تنظيم شرايط محيطی، انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبريز. 

 جوايز

 نشان ميراث فرهنگی از سازمان ميراث فرهنگی جمهوری اسلامي ايران.  

 فعاليت‌هاي علمی و هنري :‌ 

 تحقيق در زمينه‌ی استفاده از كاتاليستها برای حذف تركيبات سمی از هوا و آبهای آلوده در دانشگاه صنعتی سهند 

 آشنايي‌ با زبانها :‌ 

 تركی، فرانسوی، انگليسی. 

 

 

برگرفته از "   

www.honar.ac.ir          

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

برگشت به ليست