دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

بهروز خليق

سال ومحل تولد:

تبريز

محل سکونت فعلی:

کلن (آلمان)

عرصه فعاليت:

سياست

امکان ارتباط:

Behruz.k@hotmail.com

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

.

آثار:(لطفا روی عنوانها کليک کنيد.)

 

*      جنبش دانشجوئی پيشگام جنبش تحول

 

برگشت به ليست