دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

علی رضا خليلی خسروشاهی

      محل و سال تولد:

تبريز1365  شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

کشتی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

علی رضا خليلی خسروشاهی

از کشتی گيران خوب تبريز می باشد که در سال 1365 در مسابقات قهرمانی کشور توانست مقام قهرمانی وزن 100 کيلوگرم را کسب نمايد و اکنون به عنوان مربی و دبير هيئت کشتی به فعاليت مشغول است.

 

 

برگشت به ليست