دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

محمود موتاب

      محل و سال تولد:

تبريز 1338  شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

کشتی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

محمود موتاب

 در سال 1338 در تبريز متولد شد. از شاگردان شادروان رحيم پشم فروش می باشد که در مسابقات قهرمانی جوانان ايران در سال 1361 در وزن 74  کيلوگرم به قهرمانی می رسد و سال های متمادی قهرمان کارگران کشور می باشد. ضمنا" ايشان به عنوان دومين پهلوان بی وزن بعد از باقر ختايی است که توانست با وزن کمتر از 70 کيلوگرم مقام پهلوانی بی وزن آذربايجان را نصيب خود سازد.

 

 

برگشت به ليست