دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

پرويز  نويدی

      محل و سال تولد:

تبريز  شمسی

      محل سکونت فعلی:

فرانسه

      عرصه فعاليت:

فعال سياسی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

آثار:

 

برگشت به ليست