دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

پيمان پا ک مهر

      سال ومحل تولد:

  تبريز

      محل سکونت فعلی:

  تبريز

      عرصه فعاليت:

خبرنگار

      امکان ارتباط:

pakmehr88@hotmail.com

 

 

 

مدير پايگاه اينترنتي . خبري تبريز نيوز:

  پيمان پا ک مهر

   عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران و    

   فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران IFJ  و  

  انجمن صنفي روزنامه نگاران آذربايجان شرقي 

info@tabriznews.com

pakmehr88@hotmail.com

Tel:0098 914 415 7400 

Tel,fax: 0098 411 5531723

بيوگرافی:

 

 

برگشت به ليست