دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

محمد علی پايدار

      محل و سال تولد:

تبريز1341  شمسی

      محل سکونت فعلی:

کلن (آلمان)

      عرصه فعاليت:

کشتی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

محمد علی پايدار

در سال 1341 در شهر تبريز متولد شد و کشتی را زير نظر حسين بابازاده و شادروان رحيم پشم فروش شروع کرد و در سال 1360 قهرمان سوم جوانان کشور شد. در سال 1363 جهت ادامه تحصيل به کشور آلمان سفر می کند و در حين تحصيل توانست در وزن های 68 و 74 کشتی های درخشانی را ارائه دهد و سپس با درجه دکترا در دانشگاه کلن آلمان به سمت استادی مشغول به تدريس می باشد. و مدتی رياست هيئت کشتی شهر کلن را به عهده می گيرد.

 

 

برگشت به ليست