دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

غلامرضا طباطبائي مجد

غلامرضا طباطبائي مجد در سال 1328 در شهر تبريز به دنيا آمد. تحصيلات ابتدائي و دبيرستان را در تبريز به پايان رساند. او در سال 1353 به اخذ مدرك ليسانس در رشته كتابداري از دانشگاه تبريز نايل شد. 

از سال 1355 تا خرداد 1357 كتابدار كتابخانه تربيت تبريز بود. و از سال 1357 تا خرداد 1374 بعنوان كتابدار و مسئول كتابخانه ملّي تبريز مشغول انجام وظيفه شد. 

تصحيحات


وي از سال 1362 شروع به فعاليت فرهنگي و تصحيح و تحشيه نسخ خطي كرد كه حاصل آن تعدادي كتاب و مقاله علمي است كه عبارتند از:

1. سفرنامه فرهاد ميرزاي قاجار (سفرنامه مكه)
2. منشات فرهاد ميرزاي قاجار
3. الفتوح (تاريخ پنجاه سال صدر اسلام)
4. گلشن مراد (تاريخ زنديه) تاليف غفاري كاشاني 
5. ايران در روزگار شاه اسماعيل و شاه طهماسب (تاريخ صفويه)
6. تاريخ محمدي (تاريخ قاجار)محمد ساروي 
7. اكبر نامه (تاريخ هند، اكبر شاه گوركاني) در چهار مجلد از ابوالفضل ناگوري 
8. زندگاني امام حسين (ع) (بخشي از ابو الفتوح)
9. اطلاعات عمومي زرين (چهار مجلد)
10. روضه الصفويه (تاريخ صفويه ) دو جلد 
11. صفوة الصفا (اقوال و احوال شيخ صفي الدين اردبيلي)
12. تاريخ و جغرافياي دارالسطنه تبريز، نادر ميرزاي قاجار
13. قراردادها و عهد نامه هاي دوره قاجار
14. ارغنون (مقالات محمد علي تربيت)
15. مجالس العشاق (تذكره عرفا)
16. مقالات حاج حسين نخجواني 
17. درد طلب 
18. خاتون گنجينه (رمان) ترجمه : سعيد محمداردوبادي 
19. رجال آذربايجان در عصر مشروطيت 
20. داستان دوستان (تذكره شعرا و ادبا)
21. خمسه نامي (مثنويهاي عشقي محمد صادق نامي مورخ زنديه)

مقالات چاپ شده

1. تحديد حدود سيستان و بلوچستان، (فرهنگ ايران زمين ،ش 21)
2. رفع يك اتهام از مؤلف روضه الصفويه (نامواره افشار،ج 5)
3. تقي زاده اف (مجله آينده) 

 

برگشت به ليست