دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

دکتر ضيا  صدرالاشراف

      محل و سال تولد:

تبريز1324  شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

فعال سياسی

      امکان ارتباط:

ziasadr@hotmail.com

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

آثار:

 

برگشت به ليست